GIMNAZJUM nr 1 im. ks. Stanisława ORMIŃSKIEGO w Rumi

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

nk
facebook
youtube

Średnia Ważona, Ocena z zachowania

OBLICZANIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ

 

W naszej szkole oceny z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych wystawia się w oparciu o średnią ważoną. Dla uczniów naszej szkoły publikujemy arkusz (powyżej link) służący do obliczania średniej ważonej z w/w przedmiotów.

ZASADY OCENIANIA


Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

 1. Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.
 3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
średnia stopień
poniżej 1,50 niedostateczny
od 1,51 do 2,59 dopuszczający
od 2,60 do 3,50 dostateczny
od 3,51 do 4,50 dobry
od 4,51 do 5,30 bardzo dobry
od 5,31 celujący
 1. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę celujacą.
 2. Formy aktywności i ich waga:
formy aktywności waga
Ocena za I semestr 6
Praca klasowa 5
Sprawdziany 4
Kartkówki (około 15 min.) 3
Odpowiedź ustna 4
Praca na lekcji 2
Zadanie domowe 2
Aktywność 3

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1
Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1

 

Pod pojęciem aktywności rozumiemy:

 • Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji
 • Udział w konkursach przedmiotowych
 • Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych
 • Prezentacja referatu, metoda projektu
 1. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny
 2. Prace klasowe są obowiązkowe.
 3. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (nieobecność usprawiedliwiona), to powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria ocen nie zmieniają się).
 4. Uczeń musi poprawić ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (z obniżoną o 1 wagą).
 5. Poprawa sprawdzianów może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela (z obniżoną o 1 wagą).
 6. Nauczyciel informuje o wadze sprawdzianu (kartkówki) przed jej napisaniem.
 7. Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji.
 8. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
 9. Oceny z pracy klasowej wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym, sprawdziany, kartkówki – kolorem zielonym.

Przykład:
waga 5 oceny: 3, 3+, 4-
waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1
waga 3 oceny: 3, 5
waga 2 oceny: 5, 4+, 5, 5, 4

( 3 + 3,5 + 3,75 ) • 5 + ( 5 + 4 + 4,5 + 1) • 4 + ( 3 + 5 ) • 3 + (5 + 4,5 + 5 + 5 + 4 ) •2

_____________________________________________________________________________ =
3 •5 + 4 • 4 + 2 • 3 +5 • 2

 

10,25 • 5 + 14,5 • 4 + 8 • 3 + 23,5 • 2

____________________________________=
15 + 16 + 6 + 10

 

180,25

_________ =
47

 

3,84 co daje nam ocenę DOBRĄ
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Kopia arkusz_oceny-1.xls)Kopia arkusz_oceny-1.xlsArkusz Oceny170 Kb
Pobierz (zachowanie.pdf)zachowanie.pdfZachowanie177 Kb

WAŻNE

sbp

pck    talentbibgim  Untitled logo

Szukaj