Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy." Max Ehrman

Kształcenie i wychowanie

Rozwój człowieka jest zjawiskiem naturalnym i samoistnym. Nauczyciel nie jest w tym procesie sprawcą, ale mądrym towarzyszem uczniów w drodze do samodoskonalenia. Poprzez swoje wysiłki pedagog wydobywa to, co w młodym człowieku cenne, lecz jeszcze ukryte, wyzwala jego potencjał. Jednocześnie nauczyciel musi mieć świadomość granic możliwości wynikających z różnych uwarunkowań.

Chcemy być szkołą:

 • zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy (kursy, studia podyplomowe, szkolenia),

 • wspierającą pogląd, iż kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie, zapewniającą podstawy do dalszej nauki,

 • promującą uniwersalne wartości etyczne tj. humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka, poszanowanie dla inności i różnorodności,

 • zapewniającą uczniowi wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznymi przyjaznym środowisku,

 • kształtującą uczniów asertywnych, kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,

 • wspierającą rodziców w procesie wychowawczym dziecka.

Zadaniem nauczycieli jest opracowanie wymagań edukacyjnych oraz wskazanie umiejętności, jakimi powinien wykazywać się uczeń, aby mógł uzyskać ocenę w sześciostopniowej skali. Wskazana jest ciągła ewaluacja, która pozwoli na podniesienie poziomu nauczania.

Powołane zostały do życia zespoły przedmiotowe. Ich celem jest analiza podejmowanych działań, wytyczanie zadań na kolejny semestr oraz kontrolowanie, czy wybrane programy i podręczniki służą nadrzędnemu celowi, jakim jest kształcenie u ucznia twórczego i krytycznego myślenia, które sprawi, by umiał zrozumieć realia współczesnego świata i odnaleźć się w stale zmieniającej się rzeczywistości.

Nauczyciele matematyki, geografii, informatyki oraz wychowania fizycznego stworzyli autorskie programy edukacyjne. Są one źródłem innowacji pedagogicznych, a także inspirują pracę całej szkoły. W doskonaleniu metod pracy z uczniem zdolnym coraz szerzej stosuje się indywidualny tok nauczania. Stwarza to lepsze warunki szybkiego rozwoju intelektualnego ucznia wybitnie uzdolnionego, przyspiesza realizację materiału programowego dla uczniów zaangażowanych.

Dokonując systematycznej analizy wyników badań osiągnięć uczniów oraz w trosce o ich rozwój, postanowiono utworzyć w naszej szkole klasy dla uczniów o konkretnych zainteresowaniach:

 • matematyczno – informatycznych,

 • humanistycznych,

 • przyrodniczych

 • sportowych,

 • językowych (z językiem angielskim).

Celem utworzenia tych klas jest harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów.

Na terenie szkoły działa wiele kół zainteresowań:

 • chór szkolny – młodzież bierze udział w uroczystościach szkolnych, imprezach miejskich,

 • koło wokalne – młodzież bierze udział w uroczystościach szkolnych, imprezach miejskich,

 • koło wokalno – teatralne „Serwus” – corocznie przygotowuje Zaduszki literackie, bierze udział w Janowskim Salonie Muzycznym,

 • koło redakcyjno – edytorskie gazetki szkolnej „Autograf” – zajmuje się składaniem komputerowym i drukiem tekstów dostarczonych przez koło polonistyczne,

 • koło plastyczno-dekoratorskie – wykonuje dekoracje na uroczystości szkolne oraz miejskie, dba o wygląd szkoły,

 • dwa koła polonistyczne – gdzie uczniowie przygotowują się do udziału w konkursach polonistycznych i recytatorskich,

 • koło ornitologiczne – uczniowie pogłębiają zainteresowania przyrodnicze, łączą naukę z aktywnością fizyczną,

 • koło matematyczne – uczniowie przygotowują się do udziału w konkursach matematycznych rozwiązując zadania o podwyższonym stopniu trudności,

 • koło krajoznawczo – turystyczne „Łaziki” – młodzież aktywnie uczestniczy w rajdach pieszych i wycieczkach, pogłębia wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym regionu,

 • Młodzieżowa Drużyna Pierwszej Pomocy – przygotowuje się do udzielania pierwszej pomocy, poznaje procedury postępowania w przypadku powstania zagrożenia a także bierze udział w szkoleniach państwowej Straży Pożarnej,

 • terapia pedagogiczna – uczniowie usprawniają zaburzone funkcje percepcyjno – motoryczne, doskonalą techniki czytania oraz utrwalają zasady pisania.

W szkole odbywają się także liczne zajęcia pozalekcyjne:

 • koło historyczne – uczniowie przygotowują się do konkursów,

 • szkolne koło „Caritas” – młodzież organizuje przedsięwzięcia mające na celu pomoc dla uczniów z trudnościami w nauce „Korki we wtorki”,

 • Koło Młodych Literatów – udział w konkursach literackich,

 • repetytorium z języka angielskiego – ma na celu pomoc w opanowaniu języka obcego,

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki – pomoc uczniom w opanowaniu wiedzy i umiejętności,

 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – pomoc uczniom opanowaniu wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,

 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości – młodzież szuka dróg edukacji w różnych zawodach,

 • samorząd uczniowski – organizuje imprezy szkolne, podjęcie akcji „Góra grosza”, wybór patrona szkoły,

 • konsultacje z chemii – uczniowie maja korzystać z indywidualnych spotkań z nauczycielem,

 • konsultacje z biologii – uczniowie mają korzystać z indywidualnych spotkań z nauczycielem,

 • drama – uczniowie przygotowują występy np. z okazji świąt Bożego Narodzenia,

Szkoła prowadzi także liczne zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów, którzy chcą rozwijać ogólną sprawność fizyczną, wyrównywać sprawność motoryczną, a jednocześnie brać udział w licznych zawodach szkolnych, miejskich i powiatowych.

Udział młodzieży w kołach zainteresowań wyzwala w nich pokłady emocji i pomysłowości. Uczniowie różnych klas integrują się ze sobą i czują się odpowiedzialni za pozostałych członków poszczególnych kół. Uczą się aktywności, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Mają motywację do samodzielnego podejmowania decyzji.

Szkolny program wychowania współtworzony przez nauczycieli i rodziców naszej szkoły stanowi podstawę dla opracowanych przez wychowawców programów klasowych. Treści przekazywane są podczas godzin wychowawczych, a także poprzez uczestnictwo uczniów w kołach zainteresowań, wyjściach i wycieczkach, które mają charakter dydaktyczny.

Do zadań programu wychowawczego szkoły należy:

 • wzmocnienie w uczniach pozytywnego wizerunku własnej osoby, działania na rzecz integracji społeczności szkolnej,

 • kształtowanie postaw odpowiedzialnego obywatela stosującego zasady społeczne,

 • doskonalenie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym w celu tworzenia sprzyjających warunków rozwoju osobowości ucznia,

 • budowanie więzi z „Małą Ojczyzną”,

 • kształtowanie postaw patriotycznych – wzbudzanie dumy z poczucia przynależności narodowej, zachęcanie do pielęgnowania kulturowego, historycznego i etycznego dziedzictwa przodków,

 • wpajanie młodzieży poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, przyjmowane postawy i wybór stylu życia,

 • budzenie w wychowankach ciekawości poznawczej rozumianej jako dążenie do lepszego rozumienia świata

 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturowym,

 • wychowanie w duchu tolerancji,

 • uwrażliwianie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka,

 • edukacja ekologiczna młodzieży,

 • poszukiwanie autorytetów wśród osobowości nauki, kultury, sportu.

Działania nauczycieli wspierane są przez psychologa i pedagoga. Głównym zadaniem tych osób jest:

 • diagnozowanie środowiska rodzinnego i szkolnego ucznia,

 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 • organizowanie i udzielanie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej,

 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychologicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

 • udzielenie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

 • udzielanie porad oraz pomocy uczniom mającym na trudności z aklimatyzacją w grupie rówieśniczej,

 • opracowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego i prowadzenie zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły,

 • prowadzenie programów stypendialnych dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,

 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkolę.

Szkoła realizuje opracowany program profilaktyczny.

Wdrożenie tego programu przynosi wymierne efekty w postaci:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców w szkole,

 • zwiększenie gotowości i umiejętności wszystkich uczestników szkolnego życia w zakresie rozwiązywania konfliktów bez zastosowania agresji, przemocy,

 • tworzenie atmosfery dezaprobaty dla wszelkich aktów agresji a zarazem atmosfery współpracy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • przeciwdziałanie słabemu wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego oraz działania na rzecz poprawy frekwencji.

Wszystkie problemy społeczne i wychowawcze w szkole diagnozowane są dzięki:

 • wymianie informacji z pedagogiem szkół podstawowych,

 • wymianie informacji z przedstawicielami zajmujących się rodziną,

 • zgłoszeniom od rodziców i uczniów

 • ankietom prowadzonym przez wychowawców, pedagoga i psychologa.

Z przeprowadzonych w szkole ankiet wynika, że aż 70% badanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a ponad połowa uważa, że nie jest potrzebna w szkole dodatkowa ochrona.

Natomiast rodzice naszych uczniów oczekują od szkoły przede wszystkim nauczania i rozwoju dzieci. Szkoła ich zdaniem obciąża dzieci równomiernie i prawidłowo obowiązkami. Chcą, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym. W większości pragną uczestniczyć w życiu szkoły i współpracować z nią. Uważają, że najlepszą formą kontaktów rodziców ze szkołą są ich zdaniem wywiadówki oraz możliwość kontaktu internetowego, co zostało wprowadzone w naszej szkole.

W ramach programu profilaktycznego w szkole funkcjonuje koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole. Działalność koordynatora polega głównie na obserwacji istniejących w szkole zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów. W tym celu został opracowany „Szkolny program przeciwdziałaniu przemocy”.

Szkoła współpracuje również z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, dydaktycznych, materialnych, emocjonalnych uczniów, w szczególności:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

 • Sądem Rodzinnym,

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Policją,

 • Strażą Miejską,

 • Placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na terenie miasta i powiatu.

Realizacja Szkolnego programu profilaktyki uzależnień to także warsztaty, rozmowy na lekcjach wychowawczych, biologii, wychowania do życia w rodzinie. To również przedstawienie „Jedno jest życie”, które zostało zaprezentowana dla rodziców uczniów naszej szkoły oraz „Dramat i tragedie pozostaw teatrowi” wystawione w Miejskim Domu Kultury.

Treść oraz formy realizacji zadań związanych z profilaktyką w szkole wynikają ze ścisłego powiązania programu profilaktycznego z programem wychowawczym szkoły oraz treściami zawartymi w programach nauczania. Jest dostosowany do warunków, w których funkcjonuje szkoła i pozwala na realizację programu. Program profilaktyczny jest bardzo elastyczny i przeznaczony do realizacji w trzyletnim cyklu nauczania. Dla wszystkich wychowawców stanowi przykład, który może posłużyć w rozwiązywaniu wielu problemów.

W dobie narastającej agresji, przemocy, obniżania wieku inicjacji seksualnej, a także coraz częstszego sięgania po alkohol i narkotyki, program profilaktyczny staje się niezbędnym elementem w pracy nauczyciela – wychowawcy. Jest opracowany tak, aby nauczyciele w swoich zadaniach wychowawczych mogli kształtować pozytywne postawy młodzieży. Ważne jest, aby wychowawcy jasno określili sobie cele pracy wychowawczej i z całą odpowiedzialnością włączali w nią naszą młodzież oraz ich rodziców.

Zwracamy szczególną uwagę na formowanie u ucznia postaw patriotycznych. Rozwijamy szacunek do świąt narodowych, pamiętamy o polskiej tradycji i kulturze. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań prowadzonych przez wyspecjalizowanych nauczycieli. Szczególną uwagę zasługują działania na rzecz środowiska naturalnego, którego głównym celem jest propagowanie wśród młodzieży zagadnień ekologicznych i ochrony środowiska.

Aby systematycznie podnosić jakość kształcenia uczniów, nauczyciele sami podnoszą swoje kwalifikacje, dokonując ewaluacji programów nauczania. Uczniowie poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych poszerzają swoją wiadomości i umiejętności, ale także niwelują braki. Efektem tych działań jest udział uczniów naszego gimnazjum w licznych konkursach, olimpiadach oraz osiąganie znaczących sukcesów w zawodach sportowych.

Ostatnie wyniki testów gimnazjalnych ukazały także wzrost poziomu nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych. Na podstawie wyników dokonywane są analizy i opracowywane programy naprawcze, których celem jest systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w naszej szkole.